Windykacja

Jednym z przedmiotów działalności naszego Centrum są profesjonalne  usługi windykacyjne.

W naszym wykonaniu działania windykacyjne mają na celu odzyskanie  należności w maksymalnie krótkim okresie przy wykorzystaniu najbardziej efektywnych narzędzi dla danej kategorii wierzytelności. Oferujemy nowoczesne, kompleksowe rozwiązania windykacyjne, zarówno w zakresie zapobiegania powstawaniu zadłużeń, jak i odzyskiwania długów  w trybie polubownym i prawnym. Naszą specjalność stanowi windykacja należności i wierzytelności.

Z naszego doświadczenia wynika, że szanse odzyskania długu maleją wraz  z opóźnieniem podjęcia decyzji o przekazaniu długu do windykacji i podjęcia efektywnych działań. Zwykle powodem niezapłacenia faktury  jest pogarszający się stan finansów dłużnika, rosnące ryzyko jego niewypłacalności. W praktyce spotykamy się również z przypadkami, w  których dłużnicy korzystając z furtek prawnych usiłują uniknąć płatności traktując zwłokę w płatności jako możliwość przygotowania  się do późniejszej walki o niezapłacenie długu. Dlatego uczulamy naszych Klientów, że opóźnienie płatności o 2-3 tygodni powinno być  sygnałem alarmowym w przypadku każdego długu, niezależnie od obietnic dłużnika!

Współcześnie windykacja to dochodzenie własności za pomocą środków  określonych w obowiązujących przepisach prawnych. Istniejące czynności windykacyjnej dzielą się na:

• windykację polubowną polegającą na monitowaniu dłużnika, które ma  doprowadzić do spłaty należności;
• windykację sądową dotyczącą przypadków, gdzie brak chęci współpracy  ze strony dłużnika – sprowadza się ona do uzyskania sądowego wyroku  lub nakazu zapłaty, który uzupełniony w klauzulę wykonalności jest  podstawą do egzekucji komorniczej.

Większość prowadzonych przez nas spraw windykacji odbywa się w trybie  polubownym, gdyż tryb ten zdecydowanie przyspiesza odzyskanie należności, a także minimalizuje koszty usługi, ponieważ prowizja  naliczana zostaje wyłącznie w przypadku sukcesu, czyli odzyskania długu, a co więcej koszty te przenoszone są na dłużnika. Wierzyciel  nie ponosi w tym wypadku również kosztów sądowych, adwokackich, czy komorniczych. Wszelkie odzyskane kwoty wpłacane są bezpośrednio na  rachunek wierzyciela.

Sprawy, które nie rokują na rozwiązanie na drodze polubownej  kierujemy, za zgodą Wierzyciela,  do realizacji w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym. Działania te prowadzą adwokaci i radcowie prawni  Centrum gwarantując m.in.  nadzorowanie postępowania sądowego, prowadzonego w trybie nakazowym, upominawczym i zwykłym.

  • Podejmując zlecenie na etapie: windykacja polubowna nie pobieramy  żadnych opłat wstępnych. Nasze wynagrodzenie to prowizja pobierana wyłącznie od wierzytelności które zostały wyegzekwowane od dłużnika.  Jeśli nasze działania na etapie polubownym okażą się bezskuteczne nie  ponoszą Państwo żadnych kosztów z tym związanych.
  • W trosce o słuszny interes naszych Klientów wysokość prowizji  ustalamy indywidualnie w zależności od charakteru sprawy, posiadanych dokumentów, wysokości dochodzonej kwoty oraz okresu jej  przeterminowania. Nasza oferta to atrakcyjne stawki prowizyjne,  płatność uzależniona od efektu naszych działań oraz gwarancja braku  ukrytych kosztów.
  • Decydując się na zlecenie dochodzenia roszczeń finansowych nasz  klient nadal pozostaje właścicielem wierzytelności, sam również  określa w jakim obszarze udziela nam pełnomocnictwa decydując tym  samym o zakresie prowadzonych przez nas działań. Starając się  zminimalizować koszty obsługi do Państwa dyspozycji oddajemy możliwość  prowadzenia sprawy na dwóch etapach: windykacja polubowna oraz  windykacja sądowo-egzekucyjna. Zaproponowane rozwiązanie pozwala  ograniczyć zakres postępowania do potrzeb danej sprawy unikając  jednocześnie ponoszenia zbędnych kosztów postępowania.

 

Ponadto wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom skupujemy  wierzytelności (o różnym statusie prawnym – przed postępowaniem  sądowym, z tytułem wykonawczym, po bezskutecznej egzekucji  komorniczej) wynikające z faktur oraz not odsetkowych na podstawie  Umowy Przelewu Wierzytelności (cesja). W ramach umowy nasza firma  przejmuje całą wierzytelność wraz ze wszystkimi związanymi z nią  prawami. Natomiast Państwo zyskujecie:

• szybkie spłacenie wierzytelności,
• poprawę płynności finansowej,
• możliwość wyksięgowania sprzedanych wierzytelności, likwidacji rezerw ograniczających Państwa wyniki finansowe,
• uniknięcie ryzyka związanego z postępowaniem sądowym, egzekucyjnym  lub polubownym.
• uniknięcie ryzyka niewypłacalności lub bankructwa dłużnika.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Specjalistami ds. windykacji, którzy  odpowiedzą na Państwa pytania i udzielą niezbędnych wskazówek:
• infolinia: 733 411 961
• e-mail: windykacja@centrum-odszkodowan.org.pl .