RODO

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO).
Mając na uwadze obowiązujące przepisy, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy podać informacje odnoszące się do przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO, w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W związku z  powyższą informacją Centrum-Odszkodowań sp. z o.o. z/s w Biłgoraju informuje Państwa, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Centrum-Odszkodowań sp. z o.o. z/s w Biłgoraju, ul. Wira Bartoszewskiego 2c, 23-400 Biłgoraj,

 1. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Centrum-Odszkodowań sp. z o.o. z/s w Biłgoraju ul. Wira Bartoszewskiego 2c, 23-400 Biłgoraj lub e-mailowo: biuro@centrum-odszkodowan.org.pl;
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – Centrum-Odszkodowań sp. z o.o. z/s w Biłgoraju ul. Wira Bartoszewskiego 2c
 3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG);
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją umowy na obsługę prawną, zlecenia dotyczącego pomocy prawnej, zastępstwa procesowego przed sądem  lub reprezentacji przed innymi podmiotami, w celu wykonania  usługi bądź dochodzenia roszczeń. Zgodnie z obowiązującym prawem  Państwa dane mogą być przekazane uprawnionym instytucjom w celu należytego wykonywania zleconych czynności;
 5. Podanie przez Państwa informacji dotyczących  danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy/realizacji zlecenia/ wykonywania zastępstwa;
 6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą ręcznie oraz automatycznie, zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych;
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia współpracy i realizacji zobowiązań oraz wypełnienia ustawowego obowiązku przechowywania informacji dla celów sprawozdawczości finansowej oraz dochodzenia roszczeń (do czasu przedawnienia);
 8. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa oraz nie będą przekazywane żadnym organizacjom i instytucjom międzynarodowym;
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić  środki  fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony  przed  ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową  utratą,  zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy  dostępem,  zgodnie  ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • przenoszenia Państwa danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce organem takim jest Prezes Urzędu   Ochrony Danych Osobowych).

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy   lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora.