Błędy medyczne

bledy medyczne

Błędy w sztuce medycznej

Błędem w sztuce medycznej jest, postępowanie sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej. Oznacza to, że kategoria ta dotyczy tylko sytuacji, gdy lekarz postąpił niezgodnie z wiedzą medyczną.

W tym zakresie zapewniamy :
– pomoc w zebraniu materiału dowodowego
– ocenę czy wystąpił błąd medyczny lub inne zaniedbanie oraz ocenę skutków dla zdrowia przez lekarzy specjalistów
– doradztwo w zakresie uzupełniania dokumentacji o dalsze badania i wizyty u innych specjalistów
– weryfikację orzeczeń wydawanych na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych

Rodzaje błędów w sztuce medycznej
Biorąc pod uwagę kolejne etapy postępowania medycznego w doktrynie oraz orzecznictwie sądowym wyróżnia się następujące rodzaje błędów lekarskich: błąd diagnostyczny, błąd terapeutyczny (leczniczy) oraz błąd rozpoznania (prognozy) oraz wiele innych.

1. Błąd diagnostyczny

Błąd diagnostyczny oznacza wadliwe rozpoznanie (wadliwą diagnozę) stanu zdrowia pacjenta, polegające na nieprawidłowym ustaleniu, że pacjent cierpi na określone schorzenie w momencie, gdy w rzeczywistości jest zdrowy (tzw. błąd pozytywny) bądź też stwierdzenie, że pacjent jest zdrowy w przypadku, gdy faktycznie jest inaczej (błąd negatywny). Wyróżnia się też trzeci rodzaj błędu (najczęściej spotykany w praktyce) ? błąd mieszany, polegający na tym, że lekarz co prawda rozpoznaje chorobę, ale jest to choroba inna niż ta, na którą faktycznie cierpi

2. Błąd terapeutyczny

Po postawieniu właściwego rozpoznania kolejnym etapem procesu leczenia jest etap terapeutyczny. Pod pojęciem tym rozumie się wszelkie czynności związane z postawioną diagnozą, m.in. podawanie leków pacjentowi, przeprowadzanie operacji.

W przypadku błędu terapeutycznego wyróżniamy dwie grupy sytuacji, w których błąd ten wystąpił:
a) pierwsza, w których błąd terapeutyczny jest efektem wcześniejszego błędnego postawienia diagnozy. Jest kontynuowaniem błędu diagnostycznego;
b) druga, w których stosowano nietrafne leczenie w momencie, gdy właściwie rozpoznano chorobę.

Błąd techniczny

Błędem technicznym definiuje się niewłaściwe, pod względem technicznym, wykonanie czynności leczniczej. Najczęściej błąd ten popełniany jest w trakcie skomplikowanych zabiegów (zabiegi operacyjne) albo w trakcie zabiegów wymagających zastosowania określonych urządzeń technicznych (aparat RTG). Błąd techniczny nie zawsze jest kwalifikowany jako błąd w sztuce, często uznany jest za zaniedbanie czy zwykłą pomyłkę.

Przykładami takich błędów podawanymi w literaturze są: nie otworzenie przez lekarza anestezjologa zaworu z tlenem podczas zabiegu operacyjnego, czego skutkiem była śmierć pacjentki.

Oraz inne rodzaje błędów medycznych !!! Jeżeli padłeś ofiarą błędu medycznego niezwłocznie zgłoś się do nas w celu przeanalizowania sprawy zupełnie NIEODPŁATNIE!!!