Podtopienia i powodzie

powodzie

Wystarczy niekiedy godzina deszczu, żeby ulice zmieniły się w bystre rzeki, a garaże, podwórka, pola i działki,  w stawy. Zwalone drzewa, woda w mieszkaniu – o zniszczenia dobytku wtedy nietrudno.

Z myślą o tobie pojawiliśmy się My CENTRUM ODSZKODOWAŃ aby uzyskać wysokie adekwatne do szkody odszkodowanie.

Woda, jako jeden z potężnych ziemskich żywiołów, może być nie tylko źródłem naszego życia, ale i najgorszym wrogiem.

Opady atmosferyczne są elementem prawidłowego cyklu obiegu wody w przyrodzie. Woda paruje nie tylko znad zbiorników wodnych, ale z całej powierzchni ziemi, wędruje do atmosfery i przekształca się w chmury, opadając, nawadnia pola uprawne, lasy i zasila rzeki. Jednak zbyt obfite opady zamiast nieść życie, mogą przynieść zniszczenie, a nawet śmierć.

Jeśli chcesz sobie pomóc i otrzymać adekwatne do poniesionych strat odszkodowanie, niezwłocznie skontaktuj się z NAMI  ! Jesteśmy firmą, posiadającą merytoryczne przygotowanie i niezbędne doświadczenie aby uzyskać dla ciebie odszkodowanie.

Pracujemy na terenie całego kraju, posiadamy pracowników terenowych !!!

Najczęstsze przyczyny wezbrań rzek i jezior to:

 • zwiększony dopływ wody wskutek intensywnych opadów deszczu lub tajania śniegu (często zjawiska te występują łącznie),
 • utrudniony odpływ wody np. wskutek powstania zatoru lodowego w rzece, sedymentacji rumowiska rzecznego, zarośnięcia koryta i doliny rzeki roślinnością, spiętrzenia wód w recypiencie itp.
 • wzrost stanu wód Bałtyku i związanych hydraulicznie z Bałtykiem jezior i zalewów.

Klasyfikacja powodzi ze względu na przyczyny:

 • deszcz – powodzie opadowe, podtopienia i zalewanie wodami opadowymi
 • topnienie śniegu – powodzie roztopowe, zalewanie wodami roztopowymi
 • zator lodowy – powodzie zatorowe, podpiętrzenia wody spowodowane zatorem lodowym
 • wiatr sztormowy – powodzie sztormowe na wybrzeżu
 • awaria budowli hydrotechnicznych – powodzie wywołane np. uszkodzeniami np. budowli piętrzących lub wałów przeciwpowodziowych

Powodzie obejmujące swym zasięgiem znaczne obszary kraju nazywamy powodziami regionalnymi.

Przykłady powodzi regionalnych:

 • powódź opadowa z lipca 1997 roku obejmująca zlewnię górnej i środkowej Odry oraz zlewnię górnej Wisły,
 • powódź roztopowa 1979 roku obejmująca zlewnie Narwi i dolnej Wisły
 • powódź opadowa 1980 roku obejmująca obszar bez mała całego kraju.
 • zlewnie i odcinki dużych rzek tranzytowych (Wisła, Odra, Warta, Bug) o największej liczbie wystąpień powodzi regionalnych (powyżej 15) zgrupowane są na ogół w południowej części kraju (na południe od równoleżnika warszawskiego) oraz w obszarze Zalewu Szczecińskiego i Jeziora Dąbie.

Powodzie obejmujące swym zasięgiem obszary od kilku do kilkuset km2 (rzadziej do tysiąca km2) nazywamy powodziami lokalnymi.