Utworzenie Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodow.

Postanowieniem sądu z dnia 13 maja 2010 r. wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego izbę gospodarczą skupiającą stu kilkunastu przedsiębiorców z branży doradztwa odszkodowawczego. Izba jest organizacją o ogólnokrajowym zasięgu działania. Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych stawia sobie za cel m.in. kształtowanie i promowanie dobrych praktyk oraz wpływanie na rozwój branży odszkodowawczej poprzez przedstawianie propozycji rozwiązań legislacyjnych i współpracę z instytucjami rynku ubezpieczeniowego, w szczególności Rzecznikiem Ubezpieczonych i Komisją Nadzoru Finansowego. Izba ma w planach także poszerzanie świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa i działalność edukacyjną. Obecnie izba gospodarcza skupia firmy z sektora doradztwa odszkodowawczego obsługujące ponad 30 % rynku szkód osobowych, ale również i mniejszych przedsiębiorców, w tym reprezentujących interesy pośredników odszkodowawczych ? przedstawicieli regionalnych oferujących usługi klientom na terenie całego kraju.
Zgromadzenie założycieli Izby funkcję Prezesa Zarządu powierzyło Bartłomiejowi Krupie. Izba zamierza aktywnie wpływać na politykę ubezpieczycieli w zakresie relacji z doradcami odszkodowawczymi, jak również dyskutować z nimi o standardach likwidacji szkód i działać na rzecz podnoszenia poziomu obsługi poszkodowanych, w tym poprzez terminowe i rzetelne odnoszenie się do ich roszczeń przez ubezpieczycieli.

WAŻNA INFORMACJA

Od 11-06-2012 r. wzrosły sumy gwarancyjne w obowiązkowych ubezpieczeniach OC. Od tej daty Towarzystwa Ubezpieczeniowe odpowiedzialne za szkodę odpowiadają odpowiednio:

W przypadku szkód rzeczowych do kwoty 1 000 000 euro (jeden milion euro)
W przypadku szkody osobowej do kwoty 5 000 000 euro (pięć milionów euro), przy czym warto wiedzieć że szkody osobowe obejmują zarówno straty moralne jak i uszczerbek na zdrowiu psychicznym i fizycznym o czym często osoby poszkodowane zapominają.

Kontakt


Pokaż Centrum Odszkodowań na większej mapie

Nazwa: Centrum Odszkodowań
Siedziba: Biłgoraj, ul. W. Bartoszewskiego 2c
kom.: +48 791 993 040
mail: biuro [malpa] centrum-odszkodowan.org.pl

Zwrot za kartę pojazdu

Zgłoś nienależnie pobraną opłatę za kartę pojazdu w wysokości 500zł.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres korespondencyjny (wymagane)

NIP właściciela pojazdu (wymagane)

PESEL właściciela pojazdu (wymagane)

Adres email (wymagane)

telefon kontaktowy (wymagane)

marka pojazdu (wymagane)

model pojazdu (wymagane)

Data pierwszej rejestracji pojazdu (wymagane)

Nr. rejestracyjny pojazdu (wymagane)

Seria i Nr. Karty Pojazd (wymagane)

Temat wiadomości (wymagane)

 Czy wyrażasz zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich danych osobowych nam przekazanych innym           podmiotom w związku z realizacją umowy o zwrot nienależnie pobranej opłąty za kartę pojazdu

 

 

 

 

 

Zgłoś szkodę

Imię i nazwisko (wymagane)

Temat wiadomości (wymagane)

Adres email (wymagane)

Adres korespondencyjny (wymagane)

Opis zdarzenia (wymagane)

Data szkody (wymagane)

Zwrot opłat za kartę pojazdu

zwrot_karta_pojazdu

CZY WIECIE ŻE:

Osoby, które zarejestrowały samochód sprowadzony z Unii Europejskiej pomiędzy 1 maja 2004 a 31 marca 2006 roku, mają prawo do zwrotu kwoty 425 zł. za wyrobienie karty pojazdu. Na naszej stronie można znaleźć informacje i pomoc, w jaki sposób szybko odzyskać nadpłaconą w urzędzie kwotę.

Do końca marca 2006 roku za wyrobienie dokumentu dla pierwszej rejestracji samochodu tzw. ?Kartę Pojazdu? urzędy gminne pobierały opłatę w wysokości 500 zł, na podstawie rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (DzU nr 137, poz. 1310), wydanego w 2003 roku.

Podstawę prawną pobierania opłat za wydanie karty pojazdu stanowi art. 77 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który w ust. 2 stanowi, że w przypadku gdy pojazd wprowadzany jest na terytorium Rzeczypospolitej przez podmiot inny niż producent pojazdu lub importer nowego pojazdu, kartę pojazdu wydaje właściwy w sprawach rejestracji starosta, przy pierwszej rejestracji pojazdu, za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej.

Powyższy przepis nie dotyczy pojazdów zabytkowych oraz pojazdów przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego i misji specjalnej państw obcych lub organizacji międzynarodowych.

Art. 77 ustawy prawo o ruchu drogowym zawiera szereg delegacji ustawowych, na mocy których – w formie rozporządzeń – zostały uregulowane kwestie:

warunków i trybu wydawania kart pojazdów oraz wzoru karty pojazdu oraz jej opisu;

 • wysokości opłaty za kartę pojazdu;
 • dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdu;
 • warunków dystrybucji kart pojazdów.

 

Kwestia wysokości opłaty za kartę pojazdu została uregulowana w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28.07.2003 w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu. Rozporządzenie to określało wysokość opłaty za wydanie karty pojazdu na kwotę 500 zł.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej Trybunał Konstytucyjny zakwestionował powyższe rozporządzenie, jako sprzeczne z zasadami równości w handlu. Na podstawie orzeczenia trybunału rozporządzenie straciło swoją moc z dniem 1 maja 2006 roku. Nowe przepisy wprowadziły opłatę za wydanie karty w wysokości 75 zł, stanowiącą równowartość kosztów wydania dokumentu i będącą ponad czterokrotnie niższą niż dotychczas obowiązująca opłata.

Niestety wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie nakazał zwrotu nadpłaconej kwoty, dlatego osoby, która chcą odzyskać 425 zł, muszą same dochodzić swoich praw na drodze sądowej. W większości przypadków wymaga to od składającego wniosek dużej cierpliwości i przede wszystkim znajomości prawa i procedur sądowych.

Rozwiązaniem jest skorzystanie z usług firmy takiej jak Centrum Odszkodowań, która w ramach swojej działalności zajmuje się odzyskiwaniem roszczeń oraz należności za zawyżone i niesłusznie pobierane opłaty za wydanie karty pojazdu. Odzyskanie kwoty 425 zł za każdą kartę pojazdów wymaga spełnienia pewnej procedury i złożenia odpowiednich dokumentów, co dla pojedynczej osoby czy firmy jest bardziej skomplikowane niż dla wyspecjalizowanego w tych działaniach podmiotu.

Przyjmujemy wszystkie sprawy o dochodzenie roszczeń, w ramach umowy nieodpłatnie informujemy klienta o przysługujących prawach oraz walczymy o zwrot nadpłaty, zarówno od firm zajmujących się handlem samochodami, jak również osób fizycznych, które sprowadziły dla siebie samochód z Unii. Gwarantujemy skuteczność, ponieważ skupiamy wokół siebie zespół wybitnych profesjonalistów z zakresu prawa administracyjnego i cywilnego, współpracując również z najlepszymi w Polsce firmami prawniczymi i kancelariami adwokackimi. Dlatego też gwarancją należytego wykonania umowy z naszej strony wobec klientów naszej firmy jest fakt, iż wynagrodzenie pobierane jest po zakończonej sprawie. Jest możliwość również uzyskania zwrotu opłaty „od ręki” w wysokości 125zł. Aby uzyskać wskazaną kwotę należy skontaktować się z nami pod nr. tel. 791993040 oraz przekazać niezbędne do prowadzenia sprawy dokumenty.

Wyraźne kserokopie następujących dokumentów:

W przypadku, gdy osoba zainteresowana jest jeszcze posiadaczem zarejestrowanego pojazdu, od którego została pobrana nienależna opłata:

 • kserokopia dowodu osobistego właściciela (z obydwu stron), a w przypadku współwłasności pojazdu także współwłaściciela,
 • kserokopia 1 i 2 strony karty pojazdu, a w przypadku współwłaściciela także ostatniej strony,
 • kserokopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie karty – jeśli takowy jest dostępny,

 

W przypadku, gdy osoba zainteresowana zbyła już pojazd, od którego została pobrana nienależna opłata:

 • kserokopia dowodu osobistego właściciela (z obydwu stron), a w przypadku współwłasności pojazdu także współwłaściciela,
 • kserokopie umowy kupna pojazdu (za granicą) oraz kserokopia umowy sprzedaży pojazdu

Windykacja

Jednym z przedmiotów działalności naszego Centrum są profesjonalne  usługi windykacyjne.

W naszym wykonaniu działania windykacyjne mają na celu odzyskanie  należności w maksymalnie krótkim okresie przy wykorzystaniu najbardziej efektywnych narzędzi dla danej kategorii wierzytelności. Oferujemy nowoczesne, kompleksowe rozwiązania windykacyjne, zarówno w zakresie zapobiegania powstawaniu zadłużeń, jak i odzyskiwania długów  w trybie polubownym i prawnym. Naszą specjalność stanowi windykacja należności i wierzytelności.

Z naszego doświadczenia wynika, że szanse odzyskania długu maleją wraz  z opóźnieniem podjęcia decyzji o przekazaniu długu do windykacji i podjęcia efektywnych działań. Zwykle powodem niezapłacenia faktury  jest pogarszający się stan finansów dłużnika, rosnące ryzyko jego niewypłacalności. W praktyce spotykamy się również z przypadkami, w  których dłużnicy korzystając z furtek prawnych usiłują uniknąć płatności traktując zwłokę w płatności jako możliwość przygotowania  się do późniejszej walki o niezapłacenie długu. Dlatego uczulamy naszych Klientów, że opóźnienie płatności o 2-3 tygodni powinno być  sygnałem alarmowym w przypadku każdego długu, niezależnie od obietnic dłużnika!

Współcześnie windykacja to dochodzenie własności za pomocą środków  określonych w obowiązujących przepisach prawnych. Istniejące czynności windykacyjnej dzielą się na:

• windykację polubowną polegającą na monitowaniu dłużnika, które ma  doprowadzić do spłaty należności;
• windykację sądową dotyczącą przypadków, gdzie brak chęci współpracy  ze strony dłużnika – sprowadza się ona do uzyskania sądowego wyroku  lub nakazu zapłaty, który uzupełniony w klauzulę wykonalności jest  podstawą do egzekucji komorniczej.

Większość prowadzonych przez nas spraw windykacji odbywa się w trybie  polubownym, gdyż tryb ten zdecydowanie przyspiesza odzyskanie należności, a także minimalizuje koszty usługi, ponieważ prowizja  naliczana zostaje wyłącznie w przypadku sukcesu, czyli odzyskania długu, a co więcej koszty te przenoszone są na dłużnika. Wierzyciel  nie ponosi w tym wypadku również kosztów sądowych, adwokackich, czy komorniczych. Wszelkie odzyskane kwoty wpłacane są bezpośrednio na  rachunek wierzyciela.

Sprawy, które nie rokują na rozwiązanie na drodze polubownej  kierujemy, za zgodą Wierzyciela,  do realizacji w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym. Działania te prowadzą adwokaci i radcowie prawni  Centrum gwarantując m.in.  nadzorowanie postępowania sądowego, prowadzonego w trybie nakazowym, upominawczym i zwykłym.

 • Podejmując zlecenie na etapie: windykacja polubowna nie pobieramy  żadnych opłat wstępnych. Nasze wynagrodzenie to prowizja pobierana wyłącznie od wierzytelności które zostały wyegzekwowane od dłużnika.  Jeśli nasze działania na etapie polubownym okażą się bezskuteczne nie  ponoszą Państwo żadnych kosztów z tym związanych.
 • W trosce o słuszny interes naszych Klientów wysokość prowizji  ustalamy indywidualnie w zależności od charakteru sprawy, posiadanych dokumentów, wysokości dochodzonej kwoty oraz okresu jej  przeterminowania. Nasza oferta to atrakcyjne stawki prowizyjne,  płatność uzależniona od efektu naszych działań oraz gwarancja braku  ukrytych kosztów.
 • Decydując się na zlecenie dochodzenia roszczeń finansowych nasz  klient nadal pozostaje właścicielem wierzytelności, sam również  określa w jakim obszarze udziela nam pełnomocnictwa decydując tym  samym o zakresie prowadzonych przez nas działań. Starając się  zminimalizować koszty obsługi do Państwa dyspozycji oddajemy możliwość  prowadzenia sprawy na dwóch etapach: windykacja polubowna oraz  windykacja sądowo-egzekucyjna. Zaproponowane rozwiązanie pozwala  ograniczyć zakres postępowania do potrzeb danej sprawy unikając  jednocześnie ponoszenia zbędnych kosztów postępowania.

 

Ponadto wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom skupujemy  wierzytelności (o różnym statusie prawnym – przed postępowaniem  sądowym, z tytułem wykonawczym, po bezskutecznej egzekucji  komorniczej) wynikające z faktur oraz not odsetkowych na podstawie  Umowy Przelewu Wierzytelności (cesja). W ramach umowy nasza firma  przejmuje całą wierzytelność wraz ze wszystkimi związanymi z nią  prawami. Natomiast Państwo zyskujecie:

• szybkie spłacenie wierzytelności,
• poprawę płynności finansowej,
• możliwość wyksięgowania sprzedanych wierzytelności, likwidacji rezerw ograniczających Państwa wyniki finansowe,
• uniknięcie ryzyka związanego z postępowaniem sądowym, egzekucyjnym  lub polubownym.
• uniknięcie ryzyka niewypłacalności lub bankructwa dłużnika.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Specjalistami ds. windykacji, którzy  odpowiedzą na Państwa pytania i udzielą niezbędnych wskazówek:
• infolinia: 733 411 961
• e-mail: windykacja@centrum-odszkodowan.org.pl .

Podtopienia i powodzie

powodzie

Wystarczy niekiedy godzina deszczu, żeby ulice zmieniły się w bystre rzeki, a garaże, podwórka, pola i działki,  w stawy. Zwalone drzewa, woda w mieszkaniu – o zniszczenia dobytku wtedy nietrudno.

Z myślą o tobie pojawiliśmy się My CENTRUM ODSZKODOWAŃ aby uzyskać wysokie adekwatne do szkody odszkodowanie.

Woda, jako jeden z potężnych ziemskich żywiołów, może być nie tylko źródłem naszego życia, ale i najgorszym wrogiem.

Opady atmosferyczne są elementem prawidłowego cyklu obiegu wody w przyrodzie. Woda paruje nie tylko znad zbiorników wodnych, ale z całej powierzchni ziemi, wędruje do atmosfery i przekształca się w chmury, opadając, nawadnia pola uprawne, lasy i zasila rzeki. Jednak zbyt obfite opady zamiast nieść życie, mogą przynieść zniszczenie, a nawet śmierć.

Jeśli chcesz sobie pomóc i otrzymać adekwatne do poniesionych strat odszkodowanie, niezwłocznie skontaktuj się z NAMI  ! Jesteśmy firmą, posiadającą merytoryczne przygotowanie i niezbędne doświadczenie aby uzyskać dla ciebie odszkodowanie.

Pracujemy na terenie całego kraju, posiadamy pracowników terenowych !!!

Najczęstsze przyczyny wezbrań rzek i jezior to:

 • zwiększony dopływ wody wskutek intensywnych opadów deszczu lub tajania śniegu (często zjawiska te występują łącznie),
 • utrudniony odpływ wody np. wskutek powstania zatoru lodowego w rzece, sedymentacji rumowiska rzecznego, zarośnięcia koryta i doliny rzeki roślinnością, spiętrzenia wód w recypiencie itp.
 • wzrost stanu wód Bałtyku i związanych hydraulicznie z Bałtykiem jezior i zalewów.

Klasyfikacja powodzi ze względu na przyczyny:

 • deszcz – powodzie opadowe, podtopienia i zalewanie wodami opadowymi
 • topnienie śniegu – powodzie roztopowe, zalewanie wodami roztopowymi
 • zator lodowy – powodzie zatorowe, podpiętrzenia wody spowodowane zatorem lodowym
 • wiatr sztormowy – powodzie sztormowe na wybrzeżu
 • awaria budowli hydrotechnicznych – powodzie wywołane np. uszkodzeniami np. budowli piętrzących lub wałów przeciwpowodziowych

Powodzie obejmujące swym zasięgiem znaczne obszary kraju nazywamy powodziami regionalnymi.

Przykłady powodzi regionalnych:

 • powódź opadowa z lipca 1997 roku obejmująca zlewnię górnej i środkowej Odry oraz zlewnię górnej Wisły,
 • powódź roztopowa 1979 roku obejmująca zlewnie Narwi i dolnej Wisły
 • powódź opadowa 1980 roku obejmująca obszar bez mała całego kraju.
 • zlewnie i odcinki dużych rzek tranzytowych (Wisła, Odra, Warta, Bug) o największej liczbie wystąpień powodzi regionalnych (powyżej 15) zgrupowane są na ogół w południowej części kraju (na południe od równoleżnika warszawskiego) oraz w obszarze Zalewu Szczecińskiego i Jeziora Dąbie.

Powodzie obejmujące swym zasięgiem obszary od kilku do kilkuset km2 (rzadziej do tysiąca km2) nazywamy powodziami lokalnymi.

Śmierć osoby bliskiej

Zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby w wypadku

Śmierć bliskiej osoby w wypadku. Okazuje się, że obecnie na wypłaty może liczyć więcej osób niż wcześniej, kiedy do uzyskania odszkodowania konieczne było udowodnienie pogorszenia sytuacji materialnej. Ubezpieczyciele nie mają wątpliwości przy wypłatach dla najbliższych, czyli dla ojca czy matki po śmierci bliskiej osoby i w odwrotnych sytuacjach. Jednak za każdym razem naszym zadaniem jest uzyskanie możliwie najwyższej sumy odszkodowania adekwatnej do poniesionej szkody!!!

Stosowne odszkodowanie

Zgodnie z treścią art. 446 § 3 k.c., jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, w wypadku, (w pracy, kolizja… ) to najbliższym członkom rodziny zmarłego przysługuje roszczenie o stosowne odszkodowanie, zwłaszcza wówczas, gdy wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.

Za najbliższego członka rodziny uznaje się nie tylko matkę, ojca, rodzeństwo i dzieci, a także macochę, ojczyma, rodzeństwo przyrodnie oraz partnera pozostającego ze zmarłym w związku nieformalnym (konkubinacie). Konkretyzacj a tego, kto jest w danym wypadku najbliższym członkiem rodziny, należy do sądu orzekającego. Tym samym ocena, kto jest najbliższym członkiem rodziny zależy od okoliczności, niekoniecznie za takiego członka rodziny uznany być musi najbliższy krewny.

Ustalając czy nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej, uwzględnia się wszystkie okoliczności mające wpływ na warunki życiowe osoby uprawnionej do odszkodowania, a więc jej stan zdrowia, wiek, cechy osobowe (stopień zaradności), stosunki majątkowe, warunki wychowawcze.

Oceniając pogorszenie sytuacji życiowej osób bliskich, należy uwzględnić także pozycję zawodową i społeczną zmarłego. Nie tylko utrata dużych dochodów stanowi o pogorszeniu sytuacji życiowej. Zdarza się, że dzieci wskutek śmierci rodzica tracą szansę lepszego startu życiowego, możliwość pobierania nauki na prestiżowych uczelniach, także zagranicznych, jeżeli np. pozycja zawodowa zmarłego ojca zapewniała dziecku takie warunki nauki.


Koszty pogrzebu

Koszty pogrzebu obejmują wszystkie wydatki związane zwyczajowo z pogrzebem, tj.:

 • koszty uroczystości pogrzebowej,
 • przewozu zwłok,
 • zakupu trumny,
 • wieńców,
 • nekrologów,
 • odzieży żałobnej,
 • miejsca na cmentarzu,
 • mszy żałobnych,
 • wystawienia nagrobka (grobowca),
 • kremacji,
 • poczęstunku dla najbliższej rodziny,
 • transportu żałobników.

Przyjmuje się, że w skład kosztów pogrzebu wchodzą wszystkie wydatki związane z ceremonią bezpośrednio i mające z nią swój związek czasowy oraz te, które w danej chwili są niezbędne i celowe.

Sąd Najwyższy w swych orzeczeniach prezentuje pogląd, że do kosztów pogrzebu można zaliczyć m.in. umiarkowany wydatek, poniesiony na zakup niezbędnej odzieży żałobnej, której noszenie zarówno w czasie pogrzebu, jak i przez dłuższy czas po nim jest zwyczajowo przyjęte w wielu środowiskach w naszym społeczeństwie.

Koszty pogrzebu zwracane są tylko temu, kto je faktycznie poniósł.
Należy wspomnieć, że zasiłek pogrzebowy wypłacony przez ZUS nie podlega zaliczeniu jako odszkodowanie od sprawcy szkody. Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Rzecznika Ubezpieczonych podjął uchwałę w następującej treści:

„Zasiłek pogrzebowy przewidziany art. 77 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.) nie podlega uwzględnieniu przy ustalaniu odszkodowania dochodzonego na podstawie art. 446 § 1 k.c.?

Odszkodowania za stan wojenny

Odszkodowania za stan wojenny, 13 grudnia 1981 w PRL-u!

Po wprowadzeniu stanu wojennego, część działaczy opozycyjnych została zatrzymana i wywieziona do ośrodków internowania, mieszczących się w większości w więzieniach – dla tych właśnie należą się wysokie odszkodowania.

Dla wszystkich, którzy zostali zatrzymani i wywiezieni – na okres od kilku do kilkunastu miesięcy – do ośrodków internowania, mieszczących się w większości w więzieniach – jako poszkodowani w czasach stanu wojennego poprzez internowanie i inne metody, należy się wysokie adekwatne do poniesionej szkody odszkodowanie !

Jesteśmy jedną z niewielu wiodących firm na rynku odszkodowań, być może jedyną w Polsce, która umożliwia otrzymanie osobom poszkodowanym w czasach PRL-u wysokie odszkodowania za udział w stanie wojennym.

Linie przesyłowe

slider_linieprzesylowe

Wszystkim posiadaczom nieruchomości, na których znajdują się sieci energetyczne, gazociągi, ciągi wodno-kanalizacyjne, ciepłownicze, stacje transformatorowe, rozdzielnie, przepompownie, wieże triangulacyjne i inne urządzenia obniżające jakość, funkcjonalność i wartość działek budowlanych, oraz ornych należy się odszkodowanie za utratę wartości działki.

Bardzo istotną rzeczą jest uregulowanie statusu prawnego urządzeń przesyłowych takich jak np. linie energetyczne, słupy, gazociągi, ciągi wodnokanalizacyjne gdyż dość często zdarza się że są one posadowione na naszych nieruchomościach bez naszej wiedzy. Z tego tytułu wszystkim osobom którzy posiadają takie właśnie linie przesyłowe należą się wysokie odszkodowania za nie umowne korzystanie z gruntu.

Nasza firma jako prekursor w tej dziedzinie prawa odszkodowawczego profesjonalnie zajmuje się dochodzeniem roszczeń właśnie z tego tytułu. Aby przekazać nam sprawę należy zgromadzić następujące dokumenty:

 1. Wypis z księgi wieczystej
 2. Wypis z rejestru gruntu
 3. Odpowiednie mapy
 4. Dokumentacja fotograficzna zalegających linii przesyłowych